6 v 6 - Saturdays: 
BU7 (2012)
 | BU9 (2010) | GU13 (2006)

8 v 8 – Sundays: BU11 (2008)